I-ha̍k Tâi-gí Gián-thó-hōe (醫學台語研討會) [PDF]
Siōng-tè pì-iū Tâi-ôan (上帝庇佑台灣) [PDF]
Ho̍k-heng bó-gí chhiáⁿ chiông lo̍h-si̍t bó-gí kàu-ha̍k chò-khí, lo̍h-si̍t bó-gí kàu-ha̍k chhiáⁿ chiông Tâi-lâm chò-khí (復興母語請從落實母語教學做起,落實母語教學請從台南做起) [PDF]
Kúi-kha kúi-chhiú (鬼腳鬼手) [PDF]
Ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á --- Phah-su-khà gôan-lí (會聽話的娃娃--Phah-su-khà 原理) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()