Sin Hiàn-hoat Su-iàu To-chóng Gí-bûn (新憲法需要多種語文)

Math--N̂g-kim Hun-koah (數學--黃金分割)

Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó (台灣原住民的祈禱)

Hôe-èng "Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó" (回應"台灣原住民的祈禱")

Tài-iông-hē Hoat-hiān Tē-cha̍p-lia̍p Hêng-chhi (太陽系發現第十顆行星)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()