(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Cheng-chhú Tâi-gí-bûn chìn-ji̍p Hôa-gí chheh-lāi (爭取台語文進入華語的書裡)
Sit-khì bó-gí sè-kài ê Tâi-ôan gín-á (失去母語世界的台灣小孩)
Lōa Hô ê si (賴和的詩)
Kū koaⁿ-liâu hāi-sí sin chèng-hú (舊官僚害死新政府)
Tâi-ôan ê "chia̍h" (台灣的"吃")
Ko-hiông kiâⁿ-thàu-thàu (高雄走透透)
Kà gōa-kok-lâng Tâi-gí ê kám-sióng (教外國人台語的感想)
Tâi-ôan gín-á siá Tâi-ôan-jī (台灣小孩寫台灣字)
Hōe-ôan niùsù (會員消息)
Tâi-gí Gí-im ha̍k (台語語言學)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()