(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan bó-gí (台灣母語)
Tho̍k-chiá hôe phoe (讀者回信)
Hōe-ôan niùsù (會員消息)
Lat-bí-ah ê Tōa Iûⁿ-lô· chhiāng-chhiāng-kún (Latvia的大熔爐沸騰)
Cháu-chhōe tē-it-téng ê Tâi-ôan-lâng i-chiá (找尋第一等的台灣醫者)
Tâi-bûn ūn-tōng chhiāng-chhiāng-kún (台文運動沸騰)
Mī-pau ki-khì (麵包機器)
Góa ê chhiú-ki-á (我的手機)
News (消息)
Gē-su̍t káng-tâi (藝術概念)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()