(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan bó-gí ê bûn-jī kap im-piau (台灣母語的文字和音標)
News (消息)
Tho̍k-chiá hôe phoe (讀者回信)
Hoat-gí ha̍k-chiá só· hoan-gêng..ê chiâⁿ-chò Quebec ê hong-pho (法語學者所歡迎的成為魁北克的風波)
Gē-su̍t kóng-tâi (藝術講台)
Góa ê pió-á (我的手錶)
Poaⁿ chhùi gím (繞口令)
LMJ kap bûn-jī kái-kek (羅馬字和文字改革)
Tâi-ôan Lô-má-jī tùi Tâi-ôan ê kòng-hiàn (台灣羅馬字對台灣的貢獻)
Hōe-tiúⁿ-ê-ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()