(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-gí-pan ê ōe (台語班的話)
Tâi-ôan-jī/Pe̍h-ōe-jī mai-ji̍p bāng-lō· ê sin thian-tē (台灣字/白話字邁入網路的新天地)
Kim-chîⁿ (金錢)
Kóng "Kok-gí" (講”國語”)
Unicode ê pit-kì (Unicode (萬國碼的筆記)
Chhài-chhoah-bīn ê kò·-sū (菜礤臉的故事)
Hōe-ôan niùsù (會員消息)
Hàn-bûn 3 kù (漢文三句)
Bunun ê chhéng-an sû (布農的請安辭)
Ngiâ-chih 21 sè-kí (迎接21世紀)
Hōe-tiúⁿ ê chhiò-khoe (會長的笑話)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()