(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe sêng-li̍p ê ōe (台灣羅馬字協會成立的談話)
Tho̍k-chia tâu-su (讀者投書)
Khí-chhìn-nah ê kò·-sū (蕁麻疹的故事)
Góa o̍h Tâi-gí Lô-má-jī ê kám-sióng (我學台語羅馬字的感想)
Góa ê "sī-háu" (我的嗜好)
Sò·-jī ê bî-chhai (數字的謎猜)
Eng-tâi tùi-e̍k ()
Hóe-nōa-thòaⁿ ê kò·-sū ()
Sim-chêng (心情)
Lōa Hô ê si (賴和的詩)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()