Tâi-ôan ê kok-ka gí-giân chèng-chhek (台灣的國家語言政策)
Khòaⁿ Ji̍t-chhut (看日出)
Chài-hòe ê ji̍t-chí (載貨的日子)
Uì bó-gí ê ha̍k-si̍p kiàn-li̍p cho̍k-kûn ê chū-sìn-sim (從母語的學習建立族群的自信心)
Han-chî-hoe (番薯花)
Lūn hoan-e̍k (論翻譯)
Í-keng tiàu-óan ê hêng-iáⁿ (已經遙遠的身影)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()