Bûn-eng kap Papora Kiat-hun-sek (Bûn-eng和Papora結婚式) [PDF]
Chhiáⁿ kóaⁿ-kín kàu-io̍k lán ka-kī ê chú-lú piàn-chiâⁿ LMJ ê chéng-chí (請趕緊教育我們的子女成為LMJ的種子) [PDF]
Bí-lē-tó gí-giân ián-piàn chhu-sè (美麗島語言演變趨勢) [PDF]
Saisiyat-cho̍k ê "É-lêng-chè" (賽夏族的“矮靈祭”) [PDF]
Pêⁿ-po· má tiām-tiām teh in-chhōa (平埔祖靜靜在引導) [PDF]
Bú-gí ê tiōng-iàu-sèng (母語的重要性) [PDF]
Thàu-chá ê Jîn-ài kong-hn̂g (清晨的仁愛公園) [PDF]
Lâm-pō· lâng ê kong-êng--Tâi-ôan ha̍p-chhiùⁿ-thôan (南部人的光榮-台灣合唱團) [PDF]
Tang-hún ê tang sī tang-thiⁿ ê tang (冬粉的冬是冬天的冬) [PDF]
Tang-hún ê tang, sī tang-sai ê tang, m̄-sī tang-thiⁿ ê tang? (冬粉的冬是東西的東,不是冬天的冬) [PDF]
A-má pêng-an(祖母平安) [PDF]
Chin-ài (真愛) [PDF]
Chi̍t tiûⁿ bo̍k-bêng iá-hóe (一場莫名野火) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()