Tin-kiû TOJ bûn-kó (徵求TOJ文稿) [PDF]
"Siú-hō· Tâi-ôan" Chôan-kì-lio̍k (“守護台灣”全紀錄) [PDF]
Kap Kàu-io̍k-pō· pō·-tiúⁿ hōe-tâm pò-kò (與教育部部長會談報告) [PDF]
Góa ē-hiáu Pe̍h-ōe-jī (我會白話字) [PDF]
Chhiáⁿ lāu-su hō· ha̍k-seng chèng-khak ê koan-liām! (請老師給學生正確的觀念) [PDF]
Bîn-chú-chìn-pō·-tóng Tâi-lâm-chhī-tóng-pō· tē-9-kài tē-1-pái chhī-tāi-piáu tāi-hōe chú-úi ián-káng (民主進步黨台南市黨部第九屆第一次市代表大會主委演講) [PDF]
Siāu-kài cheng-ka kong-le̍k ê hó só·-chāi (介紹增加功力的好地方) [PDF]
Cháu-chhē (尋找) [PDF]
Piān-tong--ni̍h ê thâu-mn̂g (便當裡的頭髮) [PDF]
Hō· a-má ê phoe (給祖母的信) [PDF]
Siūⁿ boeh hō· a-pâ chai-iáⁿ góa sim-ba̍k-tiong ê a-pâ (想要讓父親知道我心目中的父親) [PDF]
Liāu Heng-chiang sian-siⁿ i tan-sûn ê it-seng (廖興彰先生他單純的一生) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()