(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Hō· tho̍k-chiá(給讀者)
Tho̍k-chiá lâi phoe (讀者來信)
Sio̍k tī thian-kok ê gín-á (屬於天國的孩子)
Góa kiò sím-mi̍h miâ (我叫什麼名字)
Bí-lē lâm-hong kap khùn-kéng Tâi-ôan (美麗南方與困境台灣)
Tâi-ôan ê "chia̍h" 台灣的"美食"
Hōe-ôan niùsù (會員消息)
Tâi-gí kán-kài (台語簡介)
1917 nî ê Tâi-gí-bûn (1917年的台語文)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()