Sin Hiàn-hoat Su-iàu To-chóng Gí-bûn (新憲法需要多種語文)

Math--N̂g-kim Hun-koah (數學--黃金分割)

Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó (台灣原住民的祈禱)

Hôe-èng "Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó" (回應"台灣原住民的祈禱")

Tài-iông-hē Hoat-hiān Tē-cha̍p-lia̍p Hêng-chhi (太陽系發現第十顆行星)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

I-ha̍k Tâi-gí Gián-thó-hōe (醫學台語研討會) [PDF]
Siōng-tè pì-iū Tâi-ôan (上帝庇佑台灣) [PDF]
Ho̍k-heng bó-gí chhiáⁿ chiông lo̍h-si̍t bó-gí kàu-ha̍k chò-khí, lo̍h-si̍t bó-gí kàu-ha̍k chhiáⁿ chiông Tâi-lâm chò-khí (復興母語請從落實母語教學做起,落實母語教學請從台南做起) [PDF]
Kúi-kha kúi-chhiú (鬼腳鬼手) [PDF]
Ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á --- Phah-su-khà gôan-lí (會聽話的娃娃--Phah-su-khà 原理) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

Tin-kiû TOJ bûn-kó (徵求TOJ文稿) [PDF]
"Siú-hō· Tâi-ôan" Chôan-kì-lio̍k (“守護台灣”全紀錄) [PDF]
Kap Kàu-io̍k-pō· pō·-tiúⁿ hōe-tâm pò-kò (與教育部部長會談報告) [PDF]
Góa ē-hiáu Pe̍h-ōe-jī (我會白話字) [PDF]
Chhiáⁿ lāu-su hō· ha̍k-seng chèng-khak ê koan-liām! (請老師給學生正確的觀念) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bûn-eng kap Papora Kiat-hun-sek (Bûn-eng和Papora結婚式) [PDF]
Chhiáⁿ kóaⁿ-kín kàu-io̍k lán ka-kī ê chú-lú piàn-chiâⁿ LMJ ê chéng-chí (請趕緊教育我們的子女成為LMJ的種子) [PDF]
Bí-lē-tó gí-giân ián-piàn chhu-sè (美麗島語言演變趨勢) [PDF]
Saisiyat-cho̍k ê "É-lêng-chè" (賽夏族的“矮靈祭”) [PDF]
Pêⁿ-po· má tiām-tiām teh in-chhōa (平埔祖靜靜在引導) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bó-gí kàu-châi kap kà-hoat (母語教材和教法) [PDF]
Beh chhi khòaⁿ-māi--bô? Tiāⁿ-tiān (要不要試試看?) [PDF]
Lâi-khì chē hui-ki--Bô·-nū-lí Tēng-lu̍t (相約坐飛機-Bernoulli定律) [PDF]
Bē hoa ê hoe-bu (不會熄滅的火種) [PDF]
Sái kè-têng-á ê Éng-á (駕駛計程車的永仔) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tâi-ôan bó-gí su-chu ê su-khó (台灣母語師資的思考) [PDF]
Ūn-tōng tio̍h-sī seng-o̍ah ê si̍t-chiàn (社會運動就是生活的實踐) [PDF]
Tâi-gí CTT (台語熬出頭) [PDF]
Mā lâi kóng "Chhùi kóng pē-bó-ōe, chhiú siá Tâi-gí-bûn" (也來說”嘴講父母話,手寫台語文”) [PDF]
Beh kóng 5-4-3 ê tāi-chì--Siong-ko tēng-lí (來說五四三的事情-商高定理) [PDF]

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

TOJ chhut-khan 2 chiu-nî (台灣字出刊兩週年)
Tâi-gí khò tī Bí-kok ê tāi-ha̍k (美國大學的台語課)
Hó-miā ê gín-á-sî (好命的兒時)
Gín-á-si "Siū-khì" (童詩 "生氣")
Sorting (分類排序)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

Tâi-ôan ê kok-ka gí-giân chèng-chhek (台灣的國家語言政策)
Khòaⁿ Ji̍t-chhut (看日出)
Chài-hòe ê ji̍t-chí (載貨的日子)
Uì bó-gí ê ha̍k-si̍p kiàn-li̍p cho̍k-kûn ê chū-sìn-sim (從母語的學習建立族群的自信心)
Han-chî-hoe (番薯花)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tâi-ôan bó-gí chhut-thâu-thiⁿ (台灣母語熬出頭)
Einstein kap Siong-tùi-lūn (愛因斯坦與相對論)
Kám-siā (感謝)
Góan Gentleman (我們的Gentleman)
Lāu-su èng-kai hun-kip mah? (老師應該分級嗎?)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
911:Kái-piàn sè-kài ê chi̍t-kang (911-改變世界的一天)
Ē-hiáu Lô-má-jī sī hō á-sī hok? (懂羅馬字是禍還是福?)
Tú-phū-ló (Doppler) hāu-èng (Doppler (都普勒)效應)
Góa bô iân ê a-bú (我無緣的母親)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe sêng-li̍p ê ōe (台灣羅馬字協會成立的談話)
Tho̍k-chia tâu-su (讀者投書)
Khí-chhìn-nah ê kò·-sū (蕁麻疹的故事)
Góa o̍h Tâi-gí Lô-má-jī ê kám-sióng (我學台語羅馬字的感想)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
TLH sêng-li̍p ê le̍k-sú ì-gī (台灣羅馬字協會成立的歷史意義)
tho̍k-chiá tâu-su (讀者投書)
Kóng Tâi-gí chin khin-sang (講台語真輕鬆)
Góa o̍h Tâi-gí ê kha-jiah (我學台語的足跡)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
TOJ chhut-khan 1 nî (台灣字出刊一年)
Bô chhin-chhiūⁿ lâng (不如人)
News (消息)
Lô-má-jī ê lō·-iōng (羅馬字的用途)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-gí-pan ê ōe (台語班的話)
Tâi-ôan-jī/Pe̍h-ōe-jī mai-ji̍p bāng-lō· ê sin thian-tē (台灣字/白話字邁入網路的新天地)
Kim-chîⁿ (金錢)
Kóng "Kok-gí" (講”國語”)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan bó-gí ê bûn-jī kap im-piau (台灣母語的文字和音標)
News (消息)
Tho̍k-chiá hôe phoe (讀者回信)
Hoat-gí ha̍k-chiá só· hoan-gêng..ê chiâⁿ-chò Quebec ê hong-pho (法語學者所歡迎的成為魁北克的風波)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Tâi-ôan bó-gí (台灣母語)
Tho̍k-chiá hôe phoe (讀者回信)
Hōe-ôan niùsù (會員消息)
Lat-bí-ah ê Tōa Iûⁿ-lô· chhiāng-chhiāng-kún (Latvia的大熔爐沸騰)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Cheng-chhú Tâi-gí-bûn chìn-ji̍p Hôa-gí chheh-lāi (爭取台語文進入華語的書裡)
Sit-khì bó-gí sè-kài ê Tâi-ôan gín-á (失去母語世界的台灣小孩)
Lōa Hô ê si (賴和的詩)
Kū koaⁿ-liâu hāi-sí sin chèng-hú (舊官僚害死新政府)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Hō· tho̍k-chiá(給讀者)
Tho̍k-chiá lâi phoe (讀者來信)
Sio̍k tī thian-kok ê gín-á (屬於天國的孩子)
Góa kiò sím-mi̍h miâ (我叫什麼名字)

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2