Sin Hiàn-hoat Su-iàu To-chóng Gí-bûn (新憲法需要多種語文)

Math--N̂g-kim Hun-koah (數學--黃金分割)

Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó (台灣原住民的祈禱)

Hôe-èng "Tâi-oân Goân-chū-bîn ê Kî-tó" (回應"台灣原住民的祈禱")

Tài-iông-hē Hoat-hiān Tē-cha̍p-lia̍p Hêng-chhi (太陽系發現第十顆行星)

Tâi-gí-bûn kiám bô Ta̍t-ti̍t Gián-kiù? (台語文難道不值得研究嗎?)

Bó-gí Tōa-pó·-oân (母語大補丸)

Hō· Gû Tak--tio̍h (被牛戳到)

Sūn-ho̍k--Tân Pò-chhun Bo̍k-su ê Káng-tō Phī (順服--陳播春牧師的講道篇)

Hēng-lîm Tîm-su -- Chi̍t-ê clerk ê Sim-chêng Pi̍t-kì (杏林沉思--一個實習醫學生的心情筆記)

    全站熱搜

    taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()